Nadir Shah Afshar’s Tomb

Imam Reza Holy Shrine
May 23, 2016
Tomb of Ferdowsi
May 23, 2016

Nadir Shah Afshar’s Tomb