Imam Reza Holy Shrine

Ganjali Khan Complex
May 23, 2016
Nadir Shah Afshar’s Tomb
May 23, 2016

Imam Reza Holy Shrine